میهمان

دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد


دانشکده:
گروه
رشته:
از تاریخ:
تا تاریخ:
عنوان پایاننامهنام دانشجوتاریخ دفاعساعت دفاعمکان دفاع
پیش بینی خودکارامدی شغلی برپایه ی توانمندیهای من کودک,علاقه ی شغلی وشفقت به خوددرمعلمان ابتدایی موهبت مرضیه1398/03/2913:00 409
پیش بینی میزان وسوسه و عود در مردان تحت درمان نگهدارنده متادون براساس بلوغ اجتماعی همسران آنها در شهر میبد حسن زاده سعید1398/03/2912:00 408
اثربخشي اموزش والدگري مبتني بر شكل گيري دلبستگي أيمن بر خودكارامدي والدگري والدين كودكان از بدو تولد تا پنج سالگي فخار حسینی فرزانه1398/03/2912:00 تعیین نشده
بررسی اشکال، عناصر و ویژگی‌های داستان‌های عامیانه در شاهنامه فردوسی تمكین محمدرضا1398/03/2912:00 408
طراحی داستان های مصورآموزشی مهارت های ارتباطی وتاثیرآن بررشد مهارت اجتماعی درکودکان دخترپیش دبستانی شهریزد پورفهرجی فخرابادی فائزه1398/03/2912:00 408