میهمان

دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد


دانشکده:
گروه
رشته:
از تاریخ:
تا تاریخ:
عنوان پایاننامهنام دانشجوتاریخ دفاعساعت دفاعمکان دفاع
بررسی تاثیر برنامه ریزی استراتژیک منابع انسانی بر عملکرد کارکنان شهرداری یزد فعالی مهدی1395/12/0911:00 5401