میهمان

دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد


دانشکده:
گروه
رشته:
از تاریخ:
تا تاریخ:
عنوان پایاننامهنام دانشجوتاریخ دفاعساعت دفاعمکان دفاع
بررسی تاثیر افزایش منابع فتوولتاییک بر روی شبکه توزیع، مطالعه موردی شبکه توزیع برق یزد پیش بین سعید1397/11/3012:00 سالن یک