در صورتيكه استاد مورد نظر، در پورتال تعريف نشده است:
چنانچه استاد در سايت سازمان مرکزي داراي کد مي باشد فرم را تکميل و به همراه مدارک اشاره شده در فرم به گروه مربوطه تحويل نمايند.
چنانچه در سايت سازمان مرکزي فاقد کد باشند فرم را تکميل و به همراه مدارک اشاره شده در فرم به گروه مربوطه تحويل نمايند.
بازگشت

Copyright © 2014, IAUYazd Branch